• Car styling on the web since 2004
  • 60 days right to return
  • Over 100 000 satisfied customers
ShapeCreated using Figma

View Shopping Cart

Products 0
Total sum
€0
To checkout

Terms & conditions

Algemene voorwaarden in het Nederlands

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

Scandinavian Car Styling AB: gevestigd te Scandinavian Car Styling AB, Libro ringväg 29, 752 28 te Uppsala, in Zweden en ingeschreven bij de Zweedse Kamer van Koophandel (Bolagsverket) onder het registratienummer 556669-1605, handelend onder de naam Scandinavian Car Styling AB. Scandinavian Car Styling AB is een VAT geregistreerd bedrijf onder het btw-nummer SE556669160501.
Website: de website van Scandinavian Car Styling AB, te raadplegen via scstyling.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.1. De Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Scandinavian Car Styling AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.2. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Scandinavian Car Styling AB en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Scandinavian Car Styling AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Scandinavian Car Styling AB slechts bindend, indien en voor zover deze door Scandinavian Car Styling AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

Alle op de Website en in andere van Scandinavian Car Styling AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief bwt en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.1. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Scandinavian Car Styling AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Scandinavian Car Styling AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.2. Scandinavian Car Styling AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Scandinavian Car Styling AB en het voldoen aan de daarbij door Scandinavian Car Styling AB gestelde voorwaarden.

4.2. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Scandinavian Car Styling AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Het is mogelijk voor de Klant om via de site een zgn. “customer account” aan te maken, voor of tijdens het plaatsen van de bestelling, om vervolgens de verzending en levering van het product te volgen.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Scandinavian Car Styling AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Scandinavian Car Styling AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Scandinavian Car Styling AB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, zijn zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

5.1. Zodra de bestelling door Scandinavian Car Styling AB is ontvangen, stuurt Scandinavian Car Styling AB de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

5.2. Scandinavian Car Styling AB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Scandinavian Car Styling AB. De voornaamste transportpartner voor Nederland is BRING. De verzendkosten zijn 7 euro voor een parcelshop en 30 euro voor thuislevering. De verwachte leveringstijd is 3-4 werkdagen vanuit Zweden naar Nederland.

5.4. Indien Scandinavian Car Styling AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan op de hoogte. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5.5. Scandinavian Car Styling AB raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, wordt het risico overgedragen bij overdracht van de producten.

5.7. Scandinavian Car Styling AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

6.2. De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Scandinavian Car Styling AB binnen 60 dagen na ontvangst van het product, kosteloos te ontbinden. De Klant wordt verzocht via e-mail contact op te nemen met Scandinavian Car Styling AB om deze herroeping toe te lichten.

6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  • Bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

De klant draagt de kosten voor het retourneren. Deze zijn 15 euro voor een pakket dat op een ophaalpunt is geleverd en 99 euro voor een thuislevering. De verzendkosten die door de Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product zijn niet inbegrepen bij de kosten voor het retourneren en blijven tevens voor eigen rekening van de Klant. Het is mogelijk om artikelen te ruilen. De klant draagt tevens de kosten hierbij van de retournering. De retournering kan worden uitgevoerd aan de hand van het volgende formulier: https://global.scstyling.com/return-form.

6.4. Binnen de in 6.1. genoemde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen of zou worden toegestaan.

6.5. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van een manier van omgaan met het product dat verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.6. De Klant kan de Overeenkomst conform de in 6.1. van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Scandinavian Car Styling AB, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Scandinavian Car Styling AB kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Scandinavian Car Styling AB bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Scandinavian Car Styling AB
Libro ringväg 29,
752 28 Uppsala
Sweden

6.7. Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Scandinavian Car Styling AB de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Scandinavian Car Styling AB aanbiedt het product zelf af te halen, mag Scandinavian Car Styling AB wachten met terugbetalen tot Scandinavian Car Styling AB het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

6.8. Op de Website wordt duidelijk gemaakt, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. Het is niet mogelijk producten te retourneren die zijn aangepast naar de specifieke instructies van de klanten, i.e. conform de z.g.n. “customisation”. Voor zendingen die op het ophaalpunt blijven nadat bericht is gegeven- bijvoorbeeld omdat de ontvanger de zending niet heeft geaccepteerd berekent Scandinavian Car Styling AB een vergoeding per zending van 49 euro.

Artikel 7. Betaling

7.1. De Klant dient de betalingen aan Scandinavian Car Styling AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Scandinavian Car Styling AB is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

7.2. Betalingen worden gedaan via Klarna Checkout, een dienst die aangeboden wordt door de Klarna Bank AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Stockholm, Sweden (SE556737043101). De Klant kan betalen via een reeks van verschillende betaalmethodes zoals bankkaart of op factuur. Er worden geen kosten hiervoor aangerekend. Specifieke regels gelden voor sommige van deze betaalmethodes die door Klarna aangeboden worden. Deze regels worden aangeduid bij de checkout, afhankelijk van de methode waar ze op toepassing van zijn. De Klant kan tevens een overzicht van Klarna’s betalingsvoorwaarden raadplegen via deze link, en de privacyvoorwaarden hier inzien.

Artikel 8. Garantie en reclamatie

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Scandinavian Car Styling AB een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle types Klanten.

8.2. Scandinavian Car Styling AB staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Scandinavian Car Styling AB er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Scandinavian Car Styling AB daarvan in kennis te stellen via het volgende formulier: https://global.scstyling.com/return-form.

De klantendienst zal de Klant voorzien van een retourlabel, dat gebruikt kan worden om het product terug te sturen.

8.3. Indien Scandinavian Car Styling AB de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure

9.1. Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Scandinavian Car Styling AB, dan kan hij bij Scandinavian Car Styling AB telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

9.2. Scandinavian Car Styling AB geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Scandinavian Car Styling AB binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

9.3. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillen beslechtingsplatform, te bereiken via: http://ec.europa.eu/odr/ of via de geschillencommissie: https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1. Scandinavian Car Styling AB verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de privacy statement. Deze is hier te vinden.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Scandinavian Car Styling AB gevestigd is.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte te geven.

11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e- mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Scandinavian Car Styling AB
Libro ringväg 29,
752 28 Uppsala
Sweden

E-mail: info@scstyling.com
Telefoon: (+46)18149300
Bwt-nummer: SE556669160501

In English

Withdrawal period

We apply a 60-day right of return to stock items where the item remains in the original packaging and has not been assembled. From 13 June 2014, we also apply the right of return of assembled products only if you have regretted your purchase within 14 days of receiving the item. Return of (test) assembled goods entails a return charge. We make a deduction of 25% when we take back products that are custom made especially for your order, e.g. Window tint pre cuts, wheel packages and other products of this kind that are manufactured according to your wishes. These are not covered by the Distance Contracts Act. We do not apply free returns.

Areas of use

Some items in the range are designed for racing and have no approval for travel on public roads. We disclaim all forms of damage that may occur to the vehicle, person or other in connection with installation or use, as well as any negative impact on the vehicle's safety, driving characteristics or warranty scope. Contact SC Styling if in doubt. Some items are delivered including assembly details and others without.

Validity

All prices and specifications stated are subject to change without notice. Prices include 25% VAT. Under no circumstances may images be used for commercial use other than with the consent of SC Styling. We reserve the right to ev. printing & price errors on all items in the shop.

Payment method & Delivery

Your item is delivered against the payment method you have chosen at checkout. All fees for shipping and any fees for cash on delivery are visible directly at checkout. All deliveries are made with Bring to the nearest delivery point. Packages that are bulky or have a weight over 20kg are sent as general cargo or packages and announced via email and telephone. We disclaim compensation for delays etc. which has arisen at our freight forwarder or another who is beyond our control.

Any fees and duties for orders in the UK are paid by the customer.

For complete payment terms see link below
https://www.klarna.com

Complaints and returns

We provide a 6-month warranty on our products that can be traced to materials or manufacturing. Unfortunately, when installing Xenon in headlights, the warranty expires as the manufacturers do not approve this procedure. Paint damage due to external damage such as stone chips is not covered by warranty. If a tire breaks due to its dimension not being adapted to the rim, so-called stretch, this is not covered by warranty.

Headlights or other lamps are sent out only after we have approved the complaint. We never reimburse any installation costs by third parties in the event of a complaint about a product. We do not reimburse additional costs from third parties in the event of delayed delivery, such as workshop costs, rent or the like.

In the event of a normal return (right of withdrawal), the product must be in undamaged condition, never used and in original packaging and emballage sent to Scandinavian Car Styling. If the original packaging is missing, we will charge a fee corresponding to 15% of the value of the item. All body parts are delivered unpainted. Items that have been painted will not be returned. We recommend test assembly of parts before painting or modification. Electronic products such as air mass meters and control units, etc. are never returned.

When returning and canceling goods that are manufactured to order, we reserve the right to deduct up to 25% of the product's value, this is due to the product being specifically manufactured or taken home on behalf of the customer.

We can advantageously offer you a shipping note with contract shipping. If you choose to send on your own, the return must be sent as a business package with delivery to Scandinavian Car Styling. If you choose to send with another shipping method, SEK 150 will be charged in addition to any return fee.

We reserve the right to apply an administrative fee of 149SEK or more including VAT for returns. We do this to cover part of all overheads in the form of shipping and handling.

Uncollected packages

If for any reason you do not pick up or collect your package at the delivery point and it is returned to Scandinavian Car Styling AB (SC Styling), we will charge you between 50-150€ depending on the size and weight of the package for shipping and return handling. Our shipping terms do not apply if you do not pick up your package.

Uncollected packages are not covered by the right of withdrawal or 14 days right of return according to the Swedish Consumer Agency's recommendations.

Cancellation

If you cancel an item that has not been sent, a return fee will only be charged if the item was manufactured to order. When returning and canceling goods that are manufactured to order, we reserve the right to deduct up to 25% of the product's value, this is due to the product being specifically manufactured or taken home on behalf of the customer.

Damage during transportation

SC Styling follows Bring's rules for damaged goods. As Bring's warranty does not apply seven days after delivery, it is very important that you observe the following:

  • If the package is damaged when you pick it up, report a damage to your postal agent immediately.
  • Should you discover the damage only when you return home, bring the entire consignment back to the delivery point as soon as possible (but absolutely no later than seven days after the consignment has been triggered) and make a claim report.
  • You can also complain about shipping damage from home via the web.
  • Please also contact our customer service so we know about the problem and in this way can help you with a new product in the best possible way.

Please note that SC Styling does not have the opportunity to compensate you for damage if you do not follow Bring's rules for damaged goods.

Tuning and tuning kits

All tuning kits and products that have to do with the car's engine can affect any factory warranties and insurance. As a consumer, you are responsible for ensuring that the installation is carried out correctly. All warranty matters are handled by the products' manufacturers. Scandinavian Car Styling AB disclaims any errors and problems that may arise in connection with/after an installation of tuning kits and components in the engine compartment.

Tuning kit warranty: Read here for more information - https://en.bsr.se/read-more/machine_warranty

ABS Wheels:

ABS360 is a patented and registered cone under the brand ABS Luxury Wheels.
Patents and Registration Office 2011-11-24 www.abswheels.com and www.prv.se

About cookies

Scandinavian Car Styling AB informs you here about cookies. According to the Electronic Communications Act of 25 July 2003, everyone who visits a website must be informed of what cookies are used for and given the opportunity to refuse such use.

What are cookies?

A cookie is a small text file that is stored on your computer and contains text information. Cookies are used for certain functions that improve the website for the user. We do not store personal information via cookies, and information about you as a visitor can not be tracked by us via cookies.

Cookies at www.scstyling.com

We use a type of cookie that saves a file permanently on your computer. The file stores the currency you selected, your customer number (to "remember" who you are when you log in), who you are and what items you have stored in your shopping cart. The shopping cart disappears from memory after you have removed the items from the shopping cart or when you have completed an order.

If you do not accept Scandinavian Car Styling's use of cookies as described above, you can close the browser with the checkbox at the top right. NOTE! If you have set your browser not to allow cookies, www.scstyling.com will not work properly either. For example, you will not be able to log in or add items to the shopping cart.

We disclaim any errors in articles that may have to do with content and prices. In case of doubt, please contact our customer service.

Use of personal data

Personal information in connection with your order, you agree that we store and use your information in our business to complete and provide the service that you can expect from us. All personal data processing takes place in accordance with the GDPR.

The person responsible for personal data is Scandinavian Car Styling AB (corp. No. 556669-1605), also known as SC Styling. SC Styling's customer register contains personal information such as name, social security number, postal address, telephone number, email address and IP number.

The purpose of our processing of collected personal data is to use it to A. Be able to complete purchases on scstyling.com and scstyling.fi. B. Enable targeted marketing by email, text message and other channels based on your previous purchases or use of SC Stylings channels.

Klarna will collect personal information about you in connection with the payment. Klarna is thus responsible for personal data for such personal data in accordance with Klarna's terms.

SC Styling will share the personal information to the shipping companies required to be able to complete and deliver an order. If an order is placed for an item that is sent directly from the supplier, SC Styling will send over the information needed to be able to complete and fulfill an order from the supplier.

When you email, call or chat with our customer service, SC Styling handles and stores the personal information that you provide to be able to log in and save history from previous chats. Examples of information that can be requested are: telephone number, first and last name, address, email, social security number, registration number or IP number. These are used to be able to help you as a customer in your customer service business and are saved for a maximum of one year unless a new purchase is made. This extends the time we store your data by another year. If you buy an item that has a warranty period that is longer than one year, the personal information needed to be able to fulfill the warranty agreement is saved.

As a customer, you choose which information you wish to provide in your customer service matter. When you as a customer choose to email to SC Styling, your email address and email history will be saved for up to a year to make it possible and easier to follow up and respond to a case.

No information will be resold to third parties or forwarded to third countries. All processing of personal data takes place in accordance with the GDPR. Responsible for the treatment is Scandinavian Car Styling AB.

We only store personal data for as long as necessary, after which they are deleted. If the data are incomplete, inaccurate or irrelevant you have the right to request the correction or deletion of the data. You also have the right to claim damages if the processing of your personal data has not complied with the law. You can request an excerpt of what information we have registered about you. To request an extract from the register or correction of information, send a written signed request to:

Scandinavian Car Styling AB
Libro Ringväg 29A
75228, Uppsala
Sweden

You can read more about GDPR and how we work with the processing of personal data here: Privacy policy

We use Klarna as the provider of our checkout. This means that we might transfer your personal data in the form of contact and order details to Klarna when the checkout is loaded, in order for Klarna to manage your purchase. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.

Newsletter

Don't miss the chance to take part of our awesome deals!

Cooperation partners

Customer Service & Store

Phone: Mon-fri, 09-12

Shop: Wed-fri, 13-16

Closed for lunch: 12-13

Find us

Libro ringväg 29A

752 28, UPPSALA

Follow us

Proud friends

© Scandinavian Car Styling AB (556669-1605)